Toiminnan sisältö ja tavoitteet

Iltapäiväkerhon toiminta-ajatus on, ettei ala-asteen ensimmäisiä luokkia käyville lapsille tulisi yksinäisiä ja omalle kehitystasolleen liian itsenäisiä iltapäiviä koulupäivän jälkeen, vaan että he voisivat viettää ne turvallisesti ja reippaasti liikkuen sekä rentoutuen ikäistensä kanssa ja aikuisten ohjauksessa. Toiminta pohjautuu yleisiin lakisääteisen iltapäivätoiminnan periaatteisiin ja Espoon toimintasuunnitelmaan, huomioiden kunkin toimipaikan erityispiirteet ja toimintatavat.

Toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella ja tässä ollaankin vuosien varrella päästy jo pitkälle niin lasten, vanhempien, Espoon asiantuntijoiden kuin palveluntuottajan työntekijöiden ja muun verkoston kanssa toteutuneessa hyvässä yhteistyössä. Lapsia kuullaan ja heidät otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja arjen toteuttamiseen. Vanhempia kannustetaan osallistumaan kehittämiseen ja vaikuttamaan kukin toimipaikan tekemiseen.

Iltapäiväkerhossa toiminta tapahtuu lapsen ehdoilla, kerhon sääntöjä ja toimintatapoja sekä muita kunnioittaen. Lapsi saa kokea päivittäin leikin, liikkumisen ja ulkoilun iloa sekä onnistumisen elämyksiä. Pääpaino on yhteisessä, useimmiten pienryhmässä tapahtuvassa toiminnassa. Yksilökeskeisyyttä vältetään ja lapsen sosiaalisuutta pyritään vahvistamaan toiminnan eri osa-alueiden kautta.

Yrityksen perustamisen taustalla on 2000-luvun alussa ollut niin aikuisten kuin lasten osalta havaittava selvä kiinnostus liikunnallista iltapäiväkerhotoimintaa kohtaan. Lisäksi vanhemmat ovat arvostaneet sitä, että lapsi saa purettua energiaansa ja liikuttua päivän aikana siten, ettei häntä tarvitse enää illalla välttämättä lähteä ”liikuttamaan”. Näin perhe saattaa myös saada lisää yhdessäoloaikaa iltaisin. Toisaalta monelle lapselle liikunnallinen iltapäiväkerho saattaa olla ainut paikka liikkua ja harrastaa urheilua itse koulupäivän ulkopuolella. Siten haluamme osaltamme myös vähentää lasten eriarvoistumista liittyen heidän liikkumistottumuksiinsa ja –mahdollisuuksiinsa.

Nykysuositusten mukaan kouluikäisen lapsen tulisi liikkua päivittäin puolitoista tuntia. Tästä ajasta puolet pitäisi olla reipasta liikuntaa, kuten pallopelejä. Asiantuntijoiden mielestä liikuntaa kannattaa ”ujuttaa” mahdollisimman paljon osaksi arkea, ettei liikkumaan tarvitse lähteä aina erikseen.

Tutkijat löytävät jatkuvasti viitteitä siitä, että heikot motoriset taidot ja vähäinen liikunta ovat yhteydessä huonompiin lukemisen ja laskemisen perustaitoihin alakouluikäisillä lapsilla. Tulokset viittaavat myös siihen, että koko lapsuuden jatkuva motorisia perustaitoja kehittävä liikunta voi parantaa koulumenestystä kolmena ensimmäisen kouluvuotena. (Eero Haapalan Itä-Suomen yliopistoon tekemä väitöstutkimus 2015)

Läksyjenteon, rauhoittumisen, terveellisen välipalan ja vapaan oleskelun lisäksi iltapäivään sisältyy kevyt liikunnallinen osuus päivittäin. Silloin opetellaan ja pelataan eri pallopelejä, leikitään liikunnallisia pelejä ja leikkejä sekä liikutaan kaudelle ominaisissa muodoissa ulkoillen paljon. Liikunta ei ole raskasta eikä ketään lasta luonnollisesti pakoteta liikkumaan. Liikunnassa ei ole vakavaa kilpailua eikä vertaamista muihin lapsiin, vaan se on lapsilähtöistä, hauskaa ja yhteisöllistä.

Myös muut iltapäivän arjen tekemisen ohjatut teemat, kuten käden taidot, musiikki, ilmaisutaito sekä erilaiset projektit ja lähialueiden retket kuuluvat toimintaan.

Erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat selkeästi rytmitetystä päivä- ja viikko-ohjelmasta sekä monipuolisesta ohjatusta ja oma-toimisesta liikunnasta ja ryhmässä toimimisesta itseluottamusta ja positiivisia kokemuksia.

Yhteisöllinen tekeminen liikunnassa ja muussakin toiminnassa tukee kaikkien lasten sosiaalista kehitystä, empaattisuutta ja tunteiden hallinnan kehitystä sekä tasa-arvoa.

Kiusaaminen on kerhotoiminnassa erityisen huomion kohteena ja siihen puututaan välittömästi ja ennakoivasti.

Terveellinen, maistuva ja monipuolinen välipala tuotetaan palveluntuottajan toimesta. Välipalan hukka voidaan tällöin minimoida ja toisaalta tarjota kaikille lapsille tarpeeksi riittoisa välipala, jota pystytään myös hieman muokkaamaan lukuvuoden aikana lasten mieltymysten mukaan. Ostopalvelupaikoissa välipala tuotetaan Espoo Cateringin toimesta.

Läksyjen teossa auttamiseen käytetään erityisesti aikaa kunkin lapsen ja vanhempien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

15 vuoden palveluntuottajakokemuksen myötä toimiviksi havaitut liikunnallisen iltapäivätoiminnan perusteet ovat myös selkeästi linjassa v.2016 uuden opetussuunnitelman periaatteiden kanssa. Monipuolinen toiminta vahvistaa koulun aloituksen johdosta erityisen herkässä iässä olevan lapsen itseluottamusta ja terveellistä elämäntapaa sekä ryhmässä toimimisen taitoja. Tulevaisuuden kannalta nämä kaikki tekijät yhdessä luovat osaltaan lapselle turvallista kasvualustaa kehittyä tasapainoiseksi yksilöksi.